Naudas sodi ko piemcro pip

Nâkotnes momenti, kad kases aparâti ir norâdîti normatîvajos aktos. Tâdçjâdi ir elektroniskie instrumenti, kas ir ienâkumu reìistrâ, un nodokïu summa, kas jâmaksâ no mazumtirdzniecîbas darîjuma. Par savu deficîtu uzòçmuma îpaðnieks, ka viòiem ir sodîts ar augstu naudas sodu, kas nepârprotami pârsniedz viòa peïòu. Neviens negrib pakïaut sevi aizsardzîbai un pilnvarâm.Nav neparasti, ka ekonomiskais darbs tiek veikts daudz mazâ telpâ. Darba devçjs savus rezultâtus atlaiþ internetâ, un tirdzniecîbâ tie parasti tiek nçsâti un vienîgâ neaizòemtâ virsma, tâpçc tur ir galds. Finanðu ierîces ir tikpat obligâtas, kâ veiksmîgam veikalam ar lielu tirdzniecîbas platîbu.Gluþi pretçji, tas nepastâv cilvçku veidâ, kuri rada stacionârus. Ir grûti iedomâties, ka îpaðnieks pârvçrðas par reâlu finanðu fondu un visâm iespçjâm, kas vajadzîgas uzticamai lietoðanai. Viòi pat parâdîjâs tirgû, mobilie kases aparâti. Viòiem ir zems izmçrs, jaudîgi baterijas un zems apkopes lîmenis. Forma atgâdina terminâlus, kas jâizsniedz ar maksâjumu karti. Tas padara viòus par pilnîgu risinâjumu praksç, un tas ir tad, kad, piemçram, mums ir pienâkums tieði doties pie klienta.Kases aparâti ir un ir svarîgi pircçjiem paðiem, nevis tikai uzòçmçjiem. Pateicoties saòemtajai kvîtai, lietotâjam ir iespçja iesniegt sûdzîbu par iegâdâto pakalpojumu. Galu galâ ðis apstiprinâjums ir vienîgais pierâdîjums mûsu pakalpojuma iegâdei. Ir arî apstiprinâjums, ka darba devçjs strâdâ likumîgi un maksâ nodokïus par tekstiem un pakalpojumiem, kurus viòð publicç. Ja rodas iespçja, ka boutique finanðu priekðmeti tiek atvienoti vai neizmantoti, mçs varam paziòot iestâdei, ka tiks uzsâkti attiecîgie tiesîbu akti pret îpaðnieku. Tas apdraud viòam vçrtîgus sodus un vçl bieþâk tiesas procesu.Kases aparâti arî palîdz uzòçmçjiem uzraudzît uzòçmuma finanses. Katras dienas beigâs tiek izdrukâts dienas kopsavilkums, un mçneða beigâs mçs varam izdrukât visu pârskatu, kas mums parâdîs, cik daudz mûsu ienâkumi ir detalizçti. Pateicoties tam, mçs varam viegli pârbaudît, vai viens no viesiem zog pats savu naudu vai vienkârði, vai viòa vai viòas bizness ir izdevîgs.

Labi kases aparâti