Nodokiu birojs advokata

Tâdçï, ja sâkat savu finansiâlo lomu, rûpîgi pârbaudiet, vai jums nav jâiegâdâjas fiskâlâ un neto nodokïu sistçma un jâizmanto to katru dienu savâ grâmatâ. Polijas noteikumi ir ïoti rûpîgi un ïoti informçti, kam ir nepiecieðama kases aparâta sistçma un kam ir jâizsniedz èeki.

2015. gadâ to nodokïu maksâtâju skaits, kuriem bija tiesîbas izmantot profesionâlâs fotogrâfijas no kases aparâtu turçðanas, bija ievçrojami zemâks savâ valstî, kas nozîmç, ka fiskâlâ kase kïûst par nepiecieðamîbu arvien lielâkam skaitam iedzîvotâju katru dienu.

Kopâ ar vismodernâkajiem PVN likuma noteikumiem visiem Polijas pasaules nodokïu maksâtâjiem ir pienâkums izmantot kases aparâtus, pârdodot to fizisko personu situâciju, kuras neveic uzòçmçjdarbîbu. Nodokïu maksâtâji ir augstâk par pienâkumu izmantot finanðu apdroðinâðanu, reìistrçjot pârdoðanas apjomu vienotas likmes lauksaimniekiem. Fiskâlajâm valûtâm jâsaòem tikai tie nodokïu maksâtâji, kuru gada ienâkumi pârsniedz PLN 20 000.

Ir vçrts pieminçt, ka automaðînu darbnîcâm nav jâbût kases aparâtiem, ja tos pârdod tieði automaðînâs. Ðâdos gadîjumos automaðînu remontdarbnîcas sniedz pakalpojumus, bet tâs nepârdod noteiktas preces. Nodokïu biroji arî norâda, ka tâdos panâkumos, kas attiecas uz izdotajiem rçíiniem par remonta pakalpojumu, neievietojiet samontçtâs daïas, jo ðo produktu specifikâcija var apgrûtinât tiesîbas atcelt vajadzîbu pçc nodokïu kases.

Savâ reìionâ elektroenerìijas piegâdâtâji un uzòçmumi, kas sniedz telekomunikâciju, apdroðinâðanas un finanðu pakalpojumus, arî tiek likvidçti no kases aparâtiem. Fotogrâfijas var pieteikties un uzòçmumi, kas runâ par pakalpojumiem, kas tieði saistîti ar nekustamâ îpaðuma tirgus apkalpoðanu. Jâatceras arî tas, ka nav nepiecieðami vairâki pasta pasûtîjumu uzòçmumi no kases aparâtiem, jo maksâjums parasti tiek veikts bankas kontâ. Fotogrâfijas par apgrozîjumu lîdz PLN 20 000 vairs nevar piederçt taksometru vadîtâjiem un citiem uzòçmumiem, kas sniedz pasaþieru pârvadâjumu pakalpojumus.