Nomas cenu pieaugums

Diet Stars

Izrâdâs, ka mûsu vârdi un uzòçmumi nereti cînâs par lietotâju ar mûsu rietumu Eiropas konkurenci. Viòi zaudç pçdçjos pilni - abi minçtie uzòçmumi, valsts kase, kad mçs un vidçjie cilvçki çd maizi, jo Polijas ekonomika attîstâs ïoti aktîvâ tempâ. Tâ rezultâtâ daudzu priekðmetu cenas, piemçram, no pârtikas rûpniecîbas, kïûst neproporcionâlas ienâkumu attîstîbai.

Paðu zîmoli nespçj uzvarçt par lieliem ieguldîjumiem, no kuriem viòi var sûknçt savâ ekonomikâ, papildinot IKP attîstîbu un uzlabojot apstâkïus Polijâ. Tieði tâpçc vçl lielâka daïa poïu, kas ir labi normâlos apstâkïos, atstâj mûsu valsts robeþas. Visbieþâk izvçlçtie galamçríi ir Vâcija un Britu salas. Poïi ir gatavi vienaldzîgi pieòemt darbu, ja tikai nopelnît. Viòi bieþi strâdâ pie trauku mazgâðanas vai kâ iekðzemes palîglîdzekïi. No otras puses, valsti atstâj ne tikai vîrieði ar parasto izglîtîbu, bet arî cilvçki ar augstâko izglîtîbu, piemçram, ârsti. Pçdçjo reizi mums nav speciâlistu.Ko darît? Paredzçts, ka ðis pasâkums tiks atgriezts pie sava veida pamatdarba. Tiek îstenota ERP sistçma. Tas parâda, kâ uzlabot visu nozaru uzòçmumus. Ðî metode ïauj ilgtermiòâ plânot visus pieaugoðos ieguldîjumus, papildus samazinot risku. Ðî programma paðlaik tiek izmantota Rietumeiropâ un Amerikas Savienotajâs Valstîs, kur tâ ir devusi vçlamos produktus, lai uzlabotu uzòçmumu pastâvçðanu. Pateicoties ðai vienoðanâs, lçmumus var pieòemt ïoti âtri, piemçram, veicot vienu ieguldîjumu vai izmantojot papildu darbiniekus. Bez ðîs çrtîbas, viss tika sagatavots tuvu „groping”, veicinot milzîgus finansiâlus zaudçjumus. To sekas bija ne tikai apturçt konkrçtu uzòçmumu attîstîbu, bet arî citu darbinieku atlaiðanu. Tâtad bija vçl viena negatîva ietekme - bezdarba pieaugums. Eksperti saka, ka Erp pastâv, lai mazinâtu paðreizçjo situâciju.