Norciinu programma os x

Rçíinu izrakstîðanas programma ïauj jums izsniegt citus rçíinu izrakstîðanas dokumentus âtrâ, smagâ un pielâgotâ veidâ. Komarijas ERP Optima rçíinu modulis ir ïoti viegli lietojams. Ar to jûs varat izsniegt dokumentus jebkurâ valûtâ.

Ðis pieteikums kopumâ ir sinhronizçts ar citiem Comarch sistçmas elementiem. Tie ir zinâmi, ka tie tiks atjauninâti visa beigâs, kas padara grâmatvedîbas pakalpojumu vienkârðu. Pateicoties funkcionalitâtei (pârdoðanas un iegâdes iespçjas, dokumentu apmaiòa internetâ, ðis modulis noteikti ir interesantâkâ ideja laukumâ starp ðâda veida sekâm.Papildu rîks, kas ir îpaðais pârdoðanas logs, ïauj jums iesniegt visus padomus un dokumentus, kas saistîti ar konkrçto darbuzòçmçju. Tas ir ïoti noderîgs risinâjums grâmatveþiem. Turklât ðî programma ir drukâðanas funkcija. Tas viss rada to, ka ceïð lielâ mçrâ veicina uzòçmuma vai biroja darbîbu un strâdâ patîkamâk.Comarch ERP Optima rçíinu programma ir ideâli piemçrota vieglajiem un vidçjiem uzòçmumiem, kur grâmatvedîbas nodaïa nav nozîmîga un cilvçkiem ir nepiecieðama þçlastîba un atbalsts. Tâdçjâdi rçíinu modulis darbojas kâ þurnâls norçíiniem un rçíinu sagatavoðanai, tas atvieglo darbinieku darbu un samazina iespçju kïûdîties. Programma ïauj âtri izsniegt rçíinus ar tûlîtçju korekciju un drukâjamîbu.Comarch ERP Optima rçíinu izrakstîðanas programmatûra ïaus Jums: izsniegt pârdoðanas un pirkðanas rçíinus, fiskalizçt fiziskâm sievietçm, rîkoties ar visiem darîjumiem PLN un ârvalstu valûtâs, izdot korekcijas dokumentus (korekcijas: daudzums, dati, vçrtîbas cena, PVN likme, atlaide uc , pirkðana un pârdoðana, izvçloties tradicionâlos maksâðanas veidus (pârskaitîjumu, kompensâciju, skaidru naudu, kâ arî klienta programmatûras norâdîtos un palîdzîbas un klientu reìistra pârvaldîbu.