Noveda apgaismojumu tir

LED avârijas apgaismojumam komunâlo pakalpojumu çkâs, kas tiek izmantots kâ ugunsdroðîbas sistçmas elements, ir jâizveido virkne prasîbu, kuru saturs ir iekïauts gan noteikumos, gan daudzumos, kas apvienoti ar ugunsgrçka un apgaismojuma palîdzîbu. Ðie noteikumi nosaka ierîèu un iekârtu specifiskos parametrus un analizç evakuâcijas zîmju atraðanâs vietas jautâjumus, kas jâplâno pienâcîgi sagatavotâ avârijas apgaismojuma iekârtâ, taèu pat inþenieri ðajâ jautâjumâ kïûdâs, kâ arî viens no atkârtotâkajiem kïûdâm, izstrâdâjot apgaismojuma sistçmu. Avârijas LED var nomainît:

nav aprçíinu par avârijas apgaismojuma paredzamo intensitâti evakuâcijas attâlumâ, \ tnav vajadzîgi, lai aprçíinâtu atstaroðanas koeficientus no sienâm, grîdâm vai griestiem, \ tnav òemta vçrâ gaismekïu efektivitâte bateriju praksç, jo îpaði gaismekïu efektivitâte ar invertoriem, \ taiz vienîgo avârijas izeju, arî îpaðâs vietâs, kâ arî ugunsdzçsîbas un labas intensitâtes medicîniskajâs iekârtâs nav uzstâdîts avârijas apgaismojums.gaismekïu izvietoðana ar evakuâcijas zîmçm vidç, kas nav redzama vai aizklâta ar konkrçta objekta reklâmu vai strukturâliem elementiem,izvçloties ierîces, kas neatbilst vajadzîgajiem valsts noteikumiem, netiek izmantota spilgti apstâkïi (piemçram, tiem, kas nerâda iekrauðanas parametrus vai akumulatora risinâjumus un izmanto gaismekïus ar invertoriem temperatûrâ, kas zemâka par pieciem periodiem Celsija mçrîjumâ,nav izpildîta prasîba, ka elektroenerìijas padeves pârtraukums apakðizplatîtâjâ aktivizçtu avârijas apgaismojumu ðâdâ sistçmâ, kuru neizraisîtu ievçrojamu akumulatora izlâdi;neizmanto dinamisku avârijas LED apgaismojumu dzîvokïos, kur evakuâcija var atklât daudz delikâtâku,nav òemts vçrâ konkrçta objekta un evakuâcijas nosacîjumu izmantoðana plânotajâ avârijas apgaismojuma koncepcijâ (piemçram, daudzlîmeòu slimnîcas evakuâcija bûs absolûti lçnâka nekâ lielveikala lîmeòa viena stâva iekârtas evakuâcija.

Nespçja pilnveidot plânu un pielâgot avârijas apgaismojuma sistçmu svarîgiem noteikumiem, kas rada nâvçjoðu galu, ne tikai projekta lîgumslçdzçjam, bet pirmkârt, potenciâlo upuru panâkumiem reâlâ apdraudçjuma gadîjumâ. Galu galâ tiek pieòemts, ka LED avârijas apgaismojums atvieglo evakuâciju, tâpçc mçs nedrîkstam nenovçrtçt nianses, jo tâs var ietekmçt glâbðanas operâcijas efektivitâti. Speciâlâ evakuâcijas marðruta sistçma un dinamiskâs evakuâcijas apgaismojuma stils ïauj elastîgi pielâgot evakuâcijas apstâkïus esoðajai ugunsgrçka situâcijai evakuâcijas ielâ (piemçram, smokestacking vai ugunsgrçks kâpòu telpâ. Pateicoties ïoti konkrçtiem risinâjumiem, ir iespçjams pielâgot evakuâcijas un avârijas apgaismojuma apstâkïus konkrçtas iekârtas izmantoðanas sistçmai.