Partikas preces horvatu valoda

https://neoproduct.eu/lv/catch-me-patch-me-inovativs-veids-ka-zaudet-svaru/

Pârtikas produkti daþâdu faktoru, ti, gaisa, mikroorganismu, temperatûras ietekmç, ir pakïauti straujai konstrukcijai un pasliktinâðanai. Katru dienu miljoniem tonnu izðíçrdçtu çdienu nonâk atkritumu izgâztuvçs (statistika norâda, ka vidçjâ poïu ìimene katru mçnesi ievieto grozâ 50 PLN, kas gadîjumâ, ja puse no nabadzîgâkâs pasaules daïas ir badâ, ir groteska forma.

Pçdçjâ plâna, kurâ ir vairâk pârtikas atkritumu raðanâs novçrðanas sistçmas, un dzçrienu vidû ir bieþa tâs izturîbas pagarinâðana ar vakuuma iepakojumu. Ðis ir pçdçjais process, kurâ gaiss tiek iesûknçts no tvertnes vai maisa, un hermçtiski noslçgtais iepakojums novçrð pârtikas oksidçðanos - tie aizsargâ produktus pret pelçjumu, baktçrijâm, þâvçðanu, uzturvçrtîbas un garðas zudumu. Ðâda veida pârtikas uzglabâðanas iepakojums ir vakuuma iepakojuma konteineri un maisi. Maisiòi ir izgatavoti no PA / PE folijas ar standarta biezumu 70 mikroni (daþi raþotâji piedâvâ biezumu diapazonâ no 60 μm lîdz 230μm vai pielâgojas klientu prasîbâm, vispârçjs noteikums par maisu izvçli - jo pilnîgâka folija, jo izturîgâka, jâbût pârtikas sertifikâtiem un atbilst PZH prasîbâm. PA / PE plçvi raksturo augsta mehâniskâ izturîba pret triecieniem, augsts caurspîdîgums un spîdums (svarîga produkta iedarbîbai, laba metinâmîba, iespieðanas iespçja, iespçja iegût metâla plçves, izcila kvalitâte (izgatavota no profesionâlas filmas, ko bieþi importç no Ðveices. Daþâdi maisu stiprumi un izmçri padara tos plaði izmantojamu desu, gaïas, çrtîbas, piena, raudzçtu, kûpinâtu produktu, vaïçju produktu, bet arî farmaceitisko produktu, datoru un automobiïu detaïu iepakojumâ. Vakuuma iesaiòoðanas maisiòus var uzglabât bez bailçm ledusskapjos un saldçtavâs daudzus gadus, neitrâli uzglabâto preèu îpaðîbâm (tie nemaina garðu un garðu, nedod to savai tîmekïa vietnei, kâdu formu no dzîvîbas atkausçðanas mikroviïòu krâsnî, mazgâðanu trauku mazgâjamâ maðînâ un vairâkas reizes. izmantot. Iepakojumâ maisiòos iesaiòoti vakuumi, pârtikas produkti ir milzîgs ðíçrslis atkritumiem. Ir ârkârtîgi neticami, ka vakuuma iepakojumu var izmantot un mâjas laukos.