Partikas preeu veikals un fiskala kase

Psorilax

Mûsdienâs neviens nevar iedomâties veikalu bez kases aparâta. Kases veikali ir çdieni, kas reìistrç visas fiskâlâs operâcijas ðâdâ ienâkuma nodokïa apmçrâ. Summas pârdoðanas reìistrâcija tiek veikta, ievadot tirdzniecîbas kodus, preces vai pakalpojumus tieði no kabatâ ievietotâs tastatûras vai izmantojot kodu lasîtâju. Preèu vai pakalpojumu nosaukumi jâreìistrç reìistra zinâðanâs.Polijâ ieviestie fiskâlie kases aparâti ir aprîkoti ar fiskâlo informçtîbu par OTP vçrtîbâm, kurâs tirdzniecîbas dienâ tiek ieteikts neto un bruto pirkums, norâdot daþâdas PVN likmes.

Modernais kases aparâts tiek organizçts ne tikai LCD ekrânâ, bet arî bezvadu internetâ. Aizvien bieþâk mçs varam novçrot dzelzceïu darbus kases aparâtu darbâ. Tie ir vçl mazâki, kas labi darbojas mâjas komfortam un spçjai nodroðinât klientu apkalpoðanu.Jaunie modeïi ïauj ierakstît pârdoðanas apjomus un sagatavot fiskâlu pârskatu bez temata vai intuitîvi.Ierîces arvien bieþâk tiek veidotas no efektîviem un spçcîgiem materiâliem, kas ietekmç arî darba komfortu.

Lielâkâ daïa mûsdienu kases aparâtu strâdâ ar datoru un ïauj savienot svîtrkodu lasîtâjus un maksâjumu terminâli.Mûsdienu kases aparâti ir veidoti tâ, lai veiksmîgi aizstâtu papîra rullîti, lietotâjam bija ïoti labs ievads nepiecieðamajâm sastâvdaïâm.Kases aparâta neveiksmes rezultâtâ lietotâjam jâpieprasa pakalpojums, kas ir atïauts remontçt kases aparâtus. Paðreizçjais stâvoklis ir tâds, ka visas mûsdienu finanðu naudas tiek aizzîmogotas, bet darba devçjs to nevar dzîvot. Pârbaudes var veikt tikai servisa tehniíis vai nodokïu ierçdnis.Pârbaudes laikâ no Nodokïu biroja, jo îpaði, tiek pârbaudîts fiskâlâs atmiòas saturs, zîmogu un pakalpojumu mâkslas neaizskaramîba par savlaicîgâm naudas pârbaudçm. Veiksmîgi atklâjot pârkâpumu îpaðniekam, ka viòi var pieðíirt finansiâlu sodu.