Partikas smalcinatajs 612p

Mçs bieþi sastopam griezçjus uzòçmumos, kur tiek piedâvâtas desas un sieri. Taèu sareþìîtâs mâjsaimniecîbâs grieðanas maðînas ir pieejamas arî vietçjai lietoðanai. Tomçr burvju griezçjs ir ierîce, kas bieþi tiek spçlçta gastronomijâ veikalos. Daþu simtu vai pat pusotru tûkstoðu zlotu izdevumi uz daudzâm sievietçm var bût pârâk augsts, lai varçtu dot to mâjâs, lai to sagrieztu tikai ar nelielâm ðíiòía ðíiòíçm dienâ.

Par kâzâm augos, pateicoties griezçjiem, mçs varam nopirkt ðíçlçs sagrieztu sagrieztu ðíçlîti, kas lielâ mçrâ palîdz mums veikt ikdienas brokastis vai citus lietojumus, izmantojot aukstâs gaïas un sieru, kas sagriezti plânâs ðíçlîtçs. Ja mçs veiksim veikalu, kas pârdod gaïu pçc svara, tad ðíçlçja iegâde ir iemesls - ðodien daudzi pircçji segmentâ nespçj iegâdâties desu vai sieru, jo ïoti daudz iemeslu dçï - daudz vieglâk un maz ir nopirkuði, nekâ ieguldît griezçjinstrumentâ tikai uz tâs izmantoðanu.

Mûsdienâs pieejamie griezçji ir patieðâm augstas kvalitâtes instrumenti, kas tieði noved pie gaïas precîzas grieðanas augstâs ðíçlîtçs, pateicoties ïoti radikâliem un viegli pârvietojamiem asmeòiem. Lai palaistu slîpmaðînas, viss, kas jums jâdara, ir ieslçgt pogu, bet, izmantojot to, ir saistîts ar risku sabojât roku, tas jâraksta tikai pçc treniòa un ârkârtîgi piesardzîgi. Tomçr, ja mçs veicam visus piesardzîbas pasâkumus, mçs varam pat izmantot ðo aprîkojumu daudzus gadus bez mazâkâs brûces uz pirksta. Slîpmaðînas bieþi tiek izmantotas rûpnîcâs, bet arî restorânos, viesnîcâs, komfortu raþojoðos uzòçmumos, çdinâðanas uzòçmumos papildus otrâs vietas spçkam. Papildus slîpmaðînai aukstai gaïai un sieram mçs varam iegâdâties arî mçbeïu gabalu maizes izcirðanai, ko bieþi izmanto ne tikai maizes ceptuvçs, bet arî mâjsaimniecîbâs. Piemçram, ja jûs vçlaties iegâdâties maizi veselâs, nerafinçtâs maizes maizçs, vai arî pats cepat maizi, ðâds griezçjs ir noderîgs, jo siltâs maizes grieðana ar nazi nav iespçjama.