Pelcka ebook zona

Finanðu ministrija pieòem daþâdas formas, lai ierobeþotu pelçko zonu un iekasçtu maksâjamâs maksas. Viena no tâm bija sociâlâ kampaòa, kas veicinâja patçrçtâju pieprasîjumu izsniegt kvîti pçc preces vai pakalpojuma iegâdes. Ir grûti pateikt, cik efektîva ðî rîcîba bija: poïi izturas pret visu nodokïu periodu tikpat daudz kâ mûsu pretinieks, nevis sabiedrotais, tâpçc viòi ir gatavi vilni to saòemðanu, nevis pieprasît to. Mçs neizmantojam ieradumu atbrîvot visus dokumentus, lai mçs jebkurâ laikâ varçtu atgriezties pie tiem, ko mçs varam novçrot pat skandinâvu vidû.

Fiskâlâ kvîts nozîmç vçl vienu nevajadzîgu papîru, kas bûs mûsu pakaiðiem. Kâpçc man ir jâglabâ kvîtis, ja tie ir uzdrukâti uz ðâda papîra ar tâdu tinti, ka pçc divâm nedçïâm jûs nevarat redzçt, kas sâkotnçji bija uzrakstîts uz tiem?Var bût ðaubas par ðâda veida darbîbas efektivitâti, bet ministrija nâca klajâ ar ideju, ka tagad poïu galâ ir lieliski, ti, loterijas biïete. Pçc iepirkðanâs par minimâlo PLN 10 un saòemðanas no novitus hd e printera ikviens varçja reìistrçties tîmekïa kartç un piedalîties auto loterijâ. Loterijas uzvarçtâjs, protams, bija publiskâ televîzija.Es domâju, ka ðâdai dzîvei ir vairâk jçgas nekâ atkârtot garlaicîbai, "òemiet fiskâlu kvîti, neïaujiet man zagt no jums." Poïi nepatîk, kâ viòi tiek mâcîti - tas, iespçjams, ir viens no intensîvâkajiem mûsu rakstura aspektiem. Vienîgais nûjiòu metode mums daudz nedarbojas - komunistiskâs iestâdes uzzinâja, kad opozîcija ne tikai izkliedçjamas represiju dçï, bet arî konsolidçja un noveda pie galîgâs uzvaras. Burkânam ir daudz rîcîbas, kâ cerîba uzvarçt automaðînu.Tâpçc es pats jutos pats, iepçrkoties veikalâ, kurâ es saòçmu karti, kas ïauj man saòemt punktus par nopirkto produktu. Problçmas varçtu apmainît pret materiâlajâm balvâm. Es mçìinâju veikt pirkumus pçdçjâ veikalâ, lai gan pie viòa nâcâs iet apmçram trîs kilometrus. Pçc tam es pârtraucu, kad sapratu, ka, lai saòemtu vçrtîgu balvu, man bûtu jâdodas iepirkties ðajâ telpâ daudzus gadus. Tikai tas ir tas, kâ balvu solîjums ir par poïiem.