Pelckas ekonomikas zona

Pelçkâs telpas lielums Polijâ ir milzîga problçma. Mûsu valsts praktiski vienmçr cînâs ar otro rezultâtu. Tomçr diezgan labi mçs pavadâm pçdçjâ laukâ sadursmç ar citâm bijuðâs Austrumu bloka valstîm, bet Eiropas sievietei visa sezona ir îpaði tâlu.

Es uzskatu, ka pelçkâs teritorijas nenovçrsîs represîvus pasâkumus, piemçram, sankcijas par postnet revo kases aparâta trûkumu. Sabiedrîbas izglîtoðana ir tâda pati, un pçc tam pastâvîga izpratne par to, ka mçs ejam kopienâ, un ka tas, kas mums ir labs un kas mums dod labumu. Turklât, jums ir jâatgûst ikviena uzticîba valstij - daudz tiek izmesta, parasti nemierîgajâ vidç, ka valsts mûs apgrûtina. Uzòçmçjiem, kas atbalsta ðo darbu, tiek ieteikts nepamanît milzîgus ieguldîjumus infrastruktûrâ, kâ rezultâtâ joki uz Polijas ceïiem ir pilnîbâ iztçrçti enerìijai. Tâpat politiíi, kas uzrâda ðâdu rîcîbu. Diemþçl bezatbildîga populistisko saukïu sludinâðana, jo îpaði jaunieðu vidû, kuri ir apmierinâti ar viòu aizieðanu, neatspoguïo to, kas patieðâm slçpjas aiz viòiem.Prakse mâca, ka negodîgie uzòçmçji vienmçr atradîs pçdçjo veidu, kâ apiet sistçmu. Ðâdâ gadîjumâ viòiem ir svarîgs mûsu klientu vairâkums, kas, neskatoties uz sociâlajâm kampaòâm, kas slimo ar ieòçmumu vâkðanas grafiku, joprojâm uzskata nodokïus par bandîtu un tâdu paðu kvîti kâ nevajadzîgu atkritumu. Kas ir pçdçjais, ka valdîba noteiks augstus sodus par fiskâlâs kases neesamîbu, ja ðo sodu izpilde bûs efektîva?Neskatoties uz visu, lietas nav tik labas, cik svarîgi ir spriest no iepriekð minçtajiem novçrojumiem. Poïu uzticîba valstij arî palielinâs viens ar otru - ðis process ir lçns un neregulârs, bet, òemot vçrâ pçdçjos divdesmit seðus gadus, skola ir vienkârða. Es domâju, ka ar valsts ekonomisko un iekðçjo gaitu, mazâk un mazâk darbinieku vadîs îstermiòa peïòa un vairâk - elementâra godîgums. Pat tad, ja drupas vâra, tâpat kâ pçdçjâ varas maiòa, tas nemaina faktu, ka mums ir gudrs, kaut arî ïoti pieredzçjis nâcija, un mçs neiznîcinâsim to, ko mçs uzcçla pçc 1989. gada.