Planctas zemes kalni tiedsaistc

Atmosfçru, t.i., Zemes apvalku, var apstiprinât kâ sprâgstvielu vai sprâgstvielu. Ne sprâdzienbîstama viela tiek uzskatîta par formu, jo tajâ nav sprâdzienbîstamu vielu, kas ïauj apvienot daþus standarta produktus.

https://lv.knee-active-plus.eu/

Un sprâdzienbîstams, ja ir gâzes vai putekïu sastâvdaïas, kas var bût sprâdzienbîstamas. Ir definçta sprâdzienbîstama vide un to sauc par potenciâli sprâdzienbîstamu vidi.Sprâdzienbîstamo zonu noteikðana ir balstîta uz klasifikâciju, pamatojoties uz sprâdzienbîstamas vides iespçjamîbu un raðanâs brîdi. Mçs varam runât par uzliesmojoðâm gâzçm, miglâm un uzliesmojoðiem pâriem, vai par uzliesmojoðiem ðíidrumiem.

Gâzu, miglu un uzliesmojoðu ðíidro tvaiku pâïi ir sadalîti trîs zonâs:- 0 zona - parâdâs, ka tâ ir telpa, kurâ pastâvîgi vai ilgstoði notiek sprâdzienbîstama vide, kurâ ir uzliesmojoðas vielas gâzu, miglas un tvaiku veidâ;- 1. zona - ja ðîs degoðas vielas ir, bet daþkârt, parastas ekspluatâcijas laikâ, \ t- 2. zona - kurâ sprâdzienbîstama vide nenotiek normâlas ekspluatâcijas laikâ un ja tâ ir - tâ paliek uz îsu laiku.

Turpretim uzliesmojoði ðíidrumi izolç ðâdas zonas:- 20. zona - kurâ sprâdzienbîstama vide uzliesmojoðu putekïu mâkoòa veidâ ir pastâvîgi vai ilgstoði, \ t- 21. zona - kurâ normâlas ekspluatâcijas laikâ var rasties uzliesmojoðu putekïu mâkonis, \ t- 22. zona - kurâ uzliesmojoðas kodes mâkonis ir miris pareizas darbîbas gaitâ, un, ja tas notiek - tas attîstâs tikai îsu laiku.

Sprâdzienbîstamo zonu raðanâs prasa îpaðu aizsardzîbas un darba higiçnas principu ievçroðanu.