Psihologa gostina darbs

Psihologa profesija pirms vairâkiem gadiem bija saistîta tikai ar garîgâm slimîbâm. Lîdz pçdçjiem cilvçkiem ar psihologu pakalpojumiem un atklâti tiem atbilstoðiem, daþâs vidçs viòi bija pakïauti ïaunprâtîgiem komentâriem un pat stigmatizâcijai. Par laimi, ðî uztvere lçnâm atgrieþas pagâtnç. Izglîtoti, mûsdienîgi cilvçki, kuri vçrtç personîgâs attîstîbas vçrtîbu, arvien bieþâk ir psihologu biroji, bet ne krîzes formâs.

Jo patiesîbâ, kas ir psihologs?

Tâpçc iekârtâ ir sieviete, kas ir pabeigusi humanitâro zinâtòu pçtîjumus par cilvçka uzvedîbu, viòa iekðçjâs pasaules struktûrâm un sociâlajiem kontaktiem. Ðâda persona, kurai bûtu jâveic pçtîjumi, jârîkojas konsultâcijâs vai sabiedrîbâs jomâs, kas saistîtas ar cilvçkresursiem vai reklâmu. Pabeidzot papildu virzienu un apgûstot terapijas veikðanai nepiecieðamâs prasmes un pârbaudes, psihologs var kïût par klînisko psihologu-psihoterapeitu.Motîvs izvçlçties ðo profesiju bieþi ir liela empâtijas un interese par jauniem cilvçkiem. Parasti personai, kas plâno doties uz ðo posmu, ir liela vçlme palîdzçt citiem.Diemþçl ir viegls darbs. Daþi psihologi meklç tikai atbalstu un tuvumu. Viòiem ir vajadzîgs cilvçks, lai dalîtos ar visu, ko viòi slçpj no pârçjâs pasaules, vai arî viòi vçlas pârliecinâties par savu individuâlo dzîves izvçli. Cilvçki ierodas ðeit, bet arî cilvçki ar ïoti sareþìîtâm problçmâm, ar visu emociju bagâþu, bieþi vien vilðanâs vai skumjas, daþreiz izkrauj savu spçku vai vilðanos. Psihologs, ko papildina informâcija un jûtas, katru dienu velk viòus rokâ un pacietîgi pçrk visas mîlestîbas un apòemðanâs, mazâs dilemmas un unikâlos noslçpumus. Tad viòð palîdz sev lîdzi, vienlaikus rûpçjoties par kaut ko, ko mçs neredzam un pçc tam mâcâmies strâdât ar sajûtu plûdiem un mûsdienu pasaules grûtîbâm. Varçtu riskçt ar apgalvojumu, ka psihologs ir mûsu draugs, par kuru var teikt, ka tas nav negatîvi novçrtçts. Rokasgrâmata gara lîkumiem. Savâ birojâ mçs iegûstam zinâðanas un droðîbas pieredzi, kas nâk no svçtîbas kâds, kurð var pateikt visu. Mçs dodamies elpojot ar palîdzîbu, vienkârðâku un arî daudz aktîvâku. Bieþi un ar smaidu uz cilvçkiem.