Psihologs ir crts

Daudzas sievietes neatðíir psihologu no psihoterapeita. Persona, kas ir psihologs, ir persona, kas absolvçjusi maìistra studiju programmu: psiholoìija. Psihoterapeits ir sieviete, kura pçc viena no medicîniskajiem vai humanitârajiem mçríiem ir pabeidzusi èetru gadu psihoterapeitisko skolu un ieguvusi sertifikâtu psiholoìiskâ vidç, kas ietvçra attiecîgâs skolas patronâþu.

Skaitlis ar ðâdu sertifikâtu var izveidot savu psihoterapeitisko biroju (bet ne privâto psihiatrisko biroju, un raksturs ar maìistra grâdu psiholoìijâ nevar to atïaut.No otras puses, psihiatrs ir medicînas speciâlists, viòð ir beidzis medicînas skolu. Tâpçc viòð ir speciâlists, kas parasti atrod darbu slimnîcâ neiropsihiatriskajâ nodaïâ. Psihiatrs iesaistâs garîgo slimîbu diagnostikâ un farmakoloìiskajâ darbîbâ, kâ arî ar neiroloìisku fonu.Atcerieties, ka psihoterapeits ir nevienlîdzîgs. Ir vairâkas lielas psihoterapijas skolas, un psihoterapeits, kurð sâkas vienkârðas karjeras ceïâ, izvçlas, kuru skolu viòð izvçlas izglîtot. Tâ var bût uzvedîbas skola, kas sastâv no cilvçka piemçrotiem veidiem, kâ to uzòemt. Tâ var bût, piemçram, analîtiskâ psihoterapija, kas ïauj jums dziedinât personu, runâjot, apsprieþot to pieòemðanas motîvus.Kâpçc viòam vajadzçtu bût universitâtes grâdam, lai varçtu pieteikties psihoterapijas grupai, pçc kura var kïût par psihoterapeitu? Visâm psiholoìiskajâm sabiedrîbâm ir vajadzîgs pçdçjais, un no terapeita ir daudz atkarîbas no atbilstoða intelektuâlâs darbîbas lîmeòa. Cilvçks, kurð nav veiksmîgi mâcîjies, vienkârði nevar bût terapeits. Lai kïûtu par terapeitu, ir nepiecieðams tikai izlûkot apmierinoðu lîmeni.Kâdu specialitâti jûs izvçlçtos, lai pastâvçtu psiholoìiskos preparâtos?Cilvçkiem, kuri vçlas kïût par psihoterapeitiem, ir jâizvçlas klîniskâ specializâcija, jo tieði tas ir viegli redzams starp psihoterapeitisko grupu kandidâtiem.