Psiholoiijas virziens ko ierosinaja watson

Psiholoìija, kurss, kas katru gadu iet uz humanitâro zinâtòu punktu, piesaista pûïus adeptiem un mâcîðanas mîïotâjiem par labu uzvedîbu. Ðo virzienu var pçtît gandrîz visâs pilnîgâkajâs un svarîgâkajâs humanitârajâs koledþâs mâjas pasaulç, tâpçc nav brînums, ka katru gadu vismaz vairâki simti cilvçku atstâj universitâtes sienas lepni pieðíirot maìistra grâdu psiholoìijâ.

Kas notiek daþu mâcîbu gadu laikâ? Pirmajos divos gados universitâtç jaunie psiholoìijas pieòçmçji pçta visu psiholoìisko zinâðanu noslçpumus, uzzina par kognitîvajiem procesiem, emocionâlo psiholoìiju, daudz mâcâs par cilvçka vietu un rada pirmâs, bailes kustîbas, iegûstot zinâðanas par psihopatoloìiju. Ceturtais un piektais gads parasti tiek veltîts, lai iegûtu detalizçtas zinâðanas par konkrçtiem psiholoìijas jautâjumiem un apgûtu nepiecieðamâs zinâðanas obligâto studentu prakses laikâ. Lielâkâ daïa Polijas universitâðu ïauj pabeigt psiholoìiskos pçtîjumus ar augstu specializâciju, piemçram, tiesu psiholoìiju, sociâlo psiholoìiju, klînisko psiholoìiju vai grâmatu psiholoìiju un vadîbu.Kâdus mçríus nepiecieðams, lai iegûtu vidusskolas eksâmenus, lai iegûtu psiholoìisko grâdu? Nepiecieðama sveðvaloda, ko parasti aizsargâ esoðâ un poïu valoda un matemâtika vai bioloìija. Protams, visas ðîs tçmas ir jânodod plaðâkâ lîmenî. Tikai pavisam nesen psiholoìija bija daþas no jaunajâm fakultâtçm, kas studçja vienveidîgi. Ðodien tiek veikti pirmie priekðlikumi ðî kursa apguvei 3 + 2 reþîmâ, kas noteikti plâno mûsu tiesîbas, kâ arî trûkumus.Un bez iemesla, kâdam pçtîjumam izvçlaties, psiholoìiskie pçtîjumi ir pirmais solis ceïâ uz psiholoìisko veicinâðanu. Faktiski, tikai pçc mâcîbu beigðanas jûs varat noteikt ar pârliecîbu, kâdâ virzienâ vçlaties sekot. Un izvçle ir nopietna. Jûs varat atrast grâmatu ilgtermiòa korporâcijâs, turpinât zinâðanas par pçcdiploma sagatavoðanu vai sâkt mâcîties kïût par psihoterapeitu.