Putekiu savaccju veidi

Tâ kâ ir notikusi rûpniecisko nozaru strauja attîstîba saistîbâ ar katru dokumentu apstrâdi un otro plastmasas metodi, raþoðanas iekârtas cînâs ar pârmçrîgas apputeksnçðanas problçmu darba vietâ. Ar to saistîtâs komplikâcijas nav ieinteresçtas vienâ droðîbâ raþoðanas grîdâ, jo, kâ daudzi no mums zina, ekonomiskie putekïi ir uzliesmojoði un var viegli izraisît sprâdzienu vai ugunsgrçku.

Taèu ïoti svarîgs jautâjums ir arî to darbinieku veselîba, kuri ir pakïauti putekïu piesâròojuma negatîvajai ietekmei. Kâ liecina pçtîjumi, spçlçðana pârâk putekïainâ telpâ noved pie daudzâm slimîbâm, sâkot ar problçmâm ar elpoðanas centru un plauðâm vçþa gadîjumâ.Tâdçï darbinieku veselîbas un komforta interesçs, kâ arî rûpçjoties par droðîbu darba vidç, uzòçmumi iegulda vçl efektîvâkâs putekïu nosûkðanas sistçmâs. Tirgû ir daudzi uzòçmumi, kas izmanto visaptveroðu dezinfekcijas sistçmu uzstâdîðanu. Tiek organizçti individuâli projekti, kuros risinâjumi ir pielâgoti konkrçtâ raþoðanas veikala vajadzîbâm.

Papildus ciklona separatoriem tiek ievietoti auduma filtri. Gaisa attîrîðanas tehnoloìijas ir atkarîgas no putekïu veidiem, ar kuriem attiecîgajam uzòçmumam ir jârisina.Ir plaði atzîts, ka asinâðanas, slîpçðanas un pulçðanas laikâ tiek radîti daudzi kaitîgi putekïi. Citi naudas soda veidoðanas avoti ir procesi, kas saistîti ar koksnes, biomasas, stikla, keramikas, kaïía, metalurìijas vai kalnrûpniecîbas nozarçm. Ja putekïu iedarbîba ir âtri zinâma, tas ir ïoti kaitîgs cilvçka veselîbai, un bieþi cilvçki, kas strâdâ putekïainos apstâkïos, rodas saistîtu profesionâlu slimîbu dçï. Sâkot no ðî brîþa, ir lietderîgi pçc iespçjas âtrâk saòemt centienus, lai nodroðinâtu putekïu samazinâðanas iespçju.

Mûsdienîgas filtrçðanas sistçmas lielâ mçrâ nodroðina komfortu un plaðu darba droðîbu uzòçmumos, kuros rodas pârmçrîgs putekïu piesâròojums. Masçðana ir parastais nosacîjums ðâda uzòçmuma veiksmîgai darbîbai, tâpçc nav vçrts atlikt filtrçðanas sistçmas un ieguldît labâko iespçjamo instalâciju. Polijas tirgû ir vairâki uzòçmumi, kas specializçjas dezinfekcijas iekârtâs, kas balstâs uz otrâm metodçm un risinâjumiem. No sareþìîtâm modulârajâm sistçmâm lîdz noteiktâm hibrîda iekârtâm.