Rciins un kvits no kases aparata

Protams, katrs no mums vienreiz tikâs þurnâlos un oriìinâlos lielveikalos ar kases aparâtiem. Mazumtirgotâji, kas piedalâs tajos, rçíina savus produktus un saòem mums kvîti. Tomçr bieþi vien mçs nezinâm, kas ir tik droðs. Lai veiktu lielâko aprçíinu skaitu, jûs varat droði nokïût uz kalkulatora. Kâpçc kases aparâts ir nepiecieðams instruments daudzos zîmolos un veikalos?

Kases aparâts ir reìistrâcijas summa. Tâ ir elektroniska ierîce, kuras problçma ir apgrozîjuma un nodokïu likmju reìistrâcija. Nodokïa lieluma ziòâ mçs ietveram gan ienâkuma nodokli, gan PVN. Tâs lielumu ietekmç mazumtirdzniecîba. Pretçji ðíietamajam, daþas no ðîm summâm nesatur fiskâlo atmiòu. Tad visa pirkuma informâcija tiek ierakstîta ârzemçs, pienâcîgi nostiprinâtâs atmiòâs. Tomçr kases aparâti joprojâm ir visvairâk cienîjami. Ðodien tos izmanto Polijâ, Itâlijâ un Grieíijâ. Ðiem kases aparâtiem ir sava fiskâlâ atmiòa ar îpaðâm îpaðîbâm. Tie ir atzîmçti ar unikâlu numuru. Pârdoðanas dienas beigâs nodokïu summas tiek novirzîtas ðâdam kasierim. Tad tâs ir neto un bruto summas.

Ir vçrts saprast, kam vajadzçtu bût ðâdai nodokïu summai. Es visticamâk gribu no katra zîmola vai privâtâs sievietes ienâkumiem. Ja ieòçmumi pârsniedz noteiktu robeþu, jums jâiegulda fiskâlajâ kabatâ. Robeþu nosaka Finanðu ministrija. Tajâ paðâ laikâ ir daïa preèu, kuras var pârdot tikai tad, ja jums ir ðâda nodokïu summa. Tas cita starpâ ir attiecîbâ uz alkoholu un tabakas izstrâdâjumiem. Pçc pârdoðanas dienas katram konkrçtâ kases aparâta cilvçkam ir pienâkums veikt ikdienas fiskâlo pârskatu. Tas ir nepiecieðams un vçlâk tiek saglabâts konkrçtâ kases aparâta atmiòâ. To nedrîkst mainît vai izòemt vçlâk.

Protams, kases aparâti visbieþâk tiek iegûti lielveikalos un lielveikalos. Tomçr, ja mçs veicam privâtu uzòçmçjdarbîbu un mûsu peïòa pârsniedz noteiktu robeþu, mums ir jâiegulda ðâdâ elektroniskâ ierîcç. Pateicoties viòam, mçs varçsim izpildît visas formalitâtes.