Rupnieciskie putekisuccju dzcrieni

Putekïu nosûcçji ir rûpniecisks putekïsûcçjs, kas paredzçts, lai ârstçtu sareþìîtus piemaisîjumus. Kâ piemçru var minçt atkritumu raðanos, piemçram, krâsas vai ìipða atlikumus.

Rûpnieciskos putekïsûcçjus var iedalît momenta kategorijâ atkarîbâ no tajâs ievietoto filtru vçrtîbas.Mçs atðíiram L, K un H. klases.L klase atvieglo grâmatas ar cietiem putekïiem, piemçram, smiltîm vai grants.K klase ir piemçrota piemaisîjumu, piemçram, krâsu, laku, atlikuðo betona vai akmeòu, noòemðanai.Augstâkais râdîtâjs ir H un ïaus izvairîties no smagâm piesâròojoðâm vielâm, piemçram, svina, kadmija, pelçjuma, niíeïa vai azbesta. Ðis filtru klients izfiltrç pat daudzus delikâtus piemaisîjumus.Ir ïoti svarîgi izvçlçties pareizo ierîèu klasi mûsu veikto darbu raksturs. Nepareiza izvçle var ietekmçt jûsu veselîbu, un ârkârtçjos gadîjumos tas var bût bîstams!Svarîgs parametrs ir daudz sûkðanas. Tiek pieòemts no 1200 lîdz 2000 [W].Ir vçrts lûgt tvertnes jaudu trûkumam.Pârâk mazs tvertne var izraisît vilðanos, jo ir nepiecieðama bieþa iztukðoðana. Laba vçrtîba ir iegâdâties putekïsûcçju ar konteineru ik pçc 30 litriem.Jûs varat arî apsvçrt iespçju iegâdâties putekïsûcçju bez maisa. Viòiem ir nemainîga sûkðanas jauda, kas nesatur atkritumu tvertni.Tam nav nepiecieðama maisiòu apmaiòa.Diemþçl ðî putekïsûcçju modeïa negatîvie faktori ir augstâka maksa un nepiecieðamîba tîrît kameru pçc katras lietoðanas reizes.Ir vçrts izvçlçties instrumentu ar lielu ðïûtenes un citu piederumu iedarbîbu. Tas ievçrojami palîdzçs tîrîðanas darbiem un sniegs Jums komfortu.Tâpat sniedziet atgriezenisko saiti par putekïsûcçju arî no tâ, no kâdiem produktiem tas ir izgatavots. Cietais korpuss ïauj darboties daudzus gadus bez problçmâm. Smagâki rîki ir aprîkoti arî ar îpaðiem ratiòiem, lai tos praktiski varçtu piegâdât.Ir vçrts sniegt atzinumu par raþotâja garantijas politiku.Ideâlâ gadîjumâ garantijas periods bûtu ik pçc trim gadiem, un pakalpojums nonâktu kosmosâ.Rûpnieciskâ putekïsûcçja cena tiek veidota no vairâkiem simtiem lîdz vairâkiem tûkstoðiem zlotu.Tâpçc ir vçrts doties uz uzòçmçjdarbîbu un iepriekð pârbaudît veidu.

Populâri mûsu tirgû pieejamie putekïsûcçju zîmoli ir Kärcher, Numatic, Starmix, Festool, aeroVac un citi.