Salona tulkotajs

Tagad pastâv viedoklis, ka, ja tulkojums ir labs, tas bûtu jâdara zvçrinâta tulka dçï. Tomçr zvçrinâts tulks, kâ arî jebkurð jauns tulkotâjs pastâvçja kâ vairâk vai mazâk spçjîgs cilvçks un vairâk vai vairâk izvçlçjies veidot savu profesiju. Vispârîgi runâjot, lai iegûtu zvçrinâta tulka titulu, jums jâaizpilda valsts eksâmens, kas attieksies uz mums atbilstoðiem likumiem. Teorçtiski zvçrinâtajam tulkotâjam vajadzçtu bût sareþìîtâkai kvalifikâcijai un prasmçm nekâ tradicionâlajam tulkotâjam. Tâ sekas nebûs (pamatoti par daudz tulkotu tekstu, bet arî augstâkâm pakalpojumu cenâm. Tâpçc cilvçkiem, kuriem ir vajadzîgs tulkojums, nav nepiecieðami papildu resursi, bûtu jâapsver, vai zvçrinâta tulka tulkojums viòiem bûs nepiecieðams. Pirmkârt, jâsaprot, ka zvçrinâts tulkojums ir drukâts konteksts, kas ietver tulkotâja zîmogu un paziòojumu, ka katras uzraudzîbas iestâdes lapâ ir oriìinâlam kopîgs saturs. Tâpçc tas ir neaizstâjams tulkojuma veids, ja oficiâlie tulkoðanas dokumenti ir tâdi kâ diplomi, sertifikâti vai rçíini.Var gadîties, ka dokuments, kas nav oficiâls fakts, ir jâpârvçrð zvçrinâtam tulkotâjam, kâ pierâdîjums tam, kâ tas bûtu jâizmanto kâ piemçrs. Iepriekð minçtais apraksts râda, ka zvçrinâts tulkojums ir sava veida materiâls ar îpaðu svaru, tâdçï, ja tâ nav, tad mums nevajadzçtu pasûtît neatbilstoðu tekstu zvçrinâtajam tulkotâjam. Turklât, kas ir arî loìiski, zvçrinâts tulkojums ir svarîgs dokuments, lai varçtu kïûdîties. Tikai tad, kad jûs zinât, tulkotâjs zvçrçja, ka cilvçks, un kïûda ir cilvçka jautâjums. Protams, zvçrinâts tulks, kurð var veikt augstu darba çtiku, atsakâs tulkot tekstu, ko viòð nesaprot vai nepastâv spçcîgs vai zina. Ðajâ gadîjumâ vajadzîba ir tipiska - mçs meklçjam jaunu zvçrinâtu tulku. Un, lai izvairîtos no kïûdâm, vienkârða sistçma ir saòemt palîdzîbu no birojiem vai tulkojumiem, kuriem ir bagâts apmierinâtu klientu saraksts.