Sertifikats

Eiropas Kopienas galvenie pieòçmumi

https://neoproduct.eu/lv/snail-farm-unikals-glotu-glotu-arstniecisko-ipasibu-speks-skaistam-un-muzigi-jaunai-adai/Snail Farm Unikāls gļotu gļotu ārstniecisko īpašību spēks skaistam un mūžīgi jaunai ādai

Precîza atbilde uz testu "kas ir CE sertifikâts?" ir apvienots ar Eiropas Savienîbas darbîbas pamatprincipu skaidrojumu. Tas apliecina, ka viòas darba bûtîba ir trîs principi: preèu, sievieðu un naudas brîva aprite. Lai îstenotu iepriekð minçtos principus, ES dalîbvalstis ir nolçmuðas novçrst visus ðíçrðïus Kopienas iekðçjai tirdzniecîbai un ir izveidojuðas kopçju politiku attiecîbâ uz partneriem ârpus ES. Pateicoties kopienas laukumam, tika izveidota apmaiòas zona, kas piemçrota pçdçjai, kurâ ir viena valsts telpa. Jûs esat saòçmis vienotâ Eiropas tirgus vai kopçjâ tirgus uzòçmumu.

Kopçjais vietçjais tirgus un materiâlu iegâde

Valstu prasîbas attiecîbâ uz produktu vçrtîbu un droðîbu paðas par sevi ir vissvarîgâkie ðíçrðïi, kas saistîti ar tirdzniecîbu starp valstîm. Visâs valstîs bija spçkâ daþâdi modeïi un noteikumi, kas bija ievçrojami sadalîti daþâdâs valstîs. Raþotâjam, kurð plânoja pârdot savus darbus nâkamajâs valstîs, katru reizi bija jâatbilst daþâdâm prasîbâm. Lai novçrstu ðíçrðïus tirdzniecîbai, bija nepiecieðams atcelt ðîs atðíirîbas. Standartus kopâ ar preèu atgrieðanu nevar atcelt. Tâpçc labs risinâjums bija apvienot visas reìiona kopienas vçrtîbu, pateicoties kurai tirdzniecîbas apmaiòa ir atkarîga no ðîm individuâlajâm prasîbâm.

Sâkotnçjâ posmâ tika mçìinâts regulçt ES noteikumus attiecîbâ uz preèu un preèu individuâlo kvalitâti. No ðîs pieejas tika atbrîvoti padomi par procesu milzîgo sareþìîtîbu un laikietilpîgo raksturu.

Risinâjums bûtu izveidot vienkârðotu izeju tehniskai saskaòoðanai. Ir noteiktas pamatprasîbas konkrçtâm produktu grupâm, kas obligâti jâpanâk, pirms produkts vai izstrâdâjums tiek tirgots Eiropas vienkârðajâ tirgû.

Uzòçmçjiem no ârpuses, kas ir atkarîgi no tâ, vai tiek ieviests produkts, ko iepçrk Kopienas tirgû, piemçram, no Turcijas, tas ir jâizpilda tâ, lai to spçks atbilstu ES standartiem un kvalitâtes vçrtîbâm. Râda ðo faktu viòu rokâs.

Ir izveidoti saskaòoti standarti, pateicoties kuriem uzòçmçji zina, kâdâm jâbût bûtiskajâm prasîbâm. Tomçr tas nav pienâkums sniegt ðos standartus. Uzòçmçjs, kas citâ veidâ pierâda, ka viòa auss ir atïauts iegâdâties Kopienas laukumâ.

Ce sertifikâts - raþotâja deklarâcija

Ce maríçjums ir lîdzîgs raþotâja apgalvojumam, ka produkts atbilst stingri noteiktâm direktîvâm.Tam ir personas simbols raþotâja deklarâcijâ vai pilnvarots pârstâvis. Apstiprina, ka produkts tika izveidots sadarbîbâ ar piemçrojamâm prasîbâm, kas ietvertas direktîvâs par konkrçto produktu. Varbût tikai viena vai daþas citas direktîvas var dzîvot.

Kopienas tiesîbu akti paredz atbilstîbas prezumpciju un minimâlo droðîbas prasîbu izpildi raþojumam ar CE maríçjumu.

CE sertifikâts ir uzrakstîts uz materiâla tikai raþotâja vai pilnvarotâ pârstâvja atbildîbâ. Tas notiek pçc tam, kad ir pierâdîts, ka produkts atbilst noteiktâm direktîvas prasîbâm. Lai noteiktu ðo faktu, tiek veikta atbilstîbas novçrtçðanas procedûra un pçc labas pârbaudes tiek izdota atbilstîbas deklarâcija. Atbilstîbas novçrtçðanas procedûras var pastâvçt otrâs atkarîbâ no riska, kas saistîts ar zinâmâm precçm. Jo nopietnâks ir rezultâta radîðanas risks un jo dziïâka tâ ir, daudzâm procedûrâm ir jâveic tâ raþotâjam vai pilnvarotajam pârstâvim. Atseviðíos gadîjumos ir lietderîgi ievçrot pat divpadsmit Kopienas standartu prasîbas.