Sinhrona tulkodana

http://lv.healthymode.eu/catch-me-patch-me-visefektivakais-lidzeklis-lai-zaudet-svaru/

Daþos uzòçmumos, kuros tas veicina gaisa maisîjumu ar gâzçm, tvaikiem un uzliesmojoðiem miglas veidiem, pastâv aizdegðanâs risks un lîdz ar to eksplozija. Raþoðanas procesa laikâ elektrostatiskie lâdiòi tiek pastâvîgi pacelti.

Uzkrâto enerìiju izplûde ir vidçja un pilnîbâ uzliesmojoðu vielu jomâ apdraud personâla un visas mâjas droðîbu. Darba devçja pusç ir nodroðinât ðo vielu noplûdi no gaisa un novçrst to koncentrçðanos ar pienâcîgu ventilâciju. Patlaban paðreizçjais dzçriens ir viens no daudzajiem pienâkumiem, ko Ekonomikas ministra 2010. gada 8. jûlija nolikums liek viòam domât par minimâlajâm prasîbâm uzticîbai un darba higiçnai, kâ arî vieglu sprâdzienbîstamu vidi darba vietâ.Kungam ir jânodroðina saviem darbiniekiem droði darba apstâkïi, un, neskatoties uz visiem ðim nolûkam ieviestajiem pasâkumiem, uzliesmojuma risks paliek, viòam ir pilnîbâ jâinformç apkalpe, jânosaka bîstamîbas pakâpe, pastâvîgi jâuzrauga situâcija un jâsamazina iespçjamâ sprâdziena negatîvâ ietekme. Ðajâ pienâkumâ tiek izveidots sprâdzienbîstamîbas dokuments, tas ir, sprâdziendroðs dokuments. Tas ir nepiecieðams, lai radîtu vietu, kurâ ir bîstama satura vieta. Kopâ ar regulu darba devçjam ir pienâkums:- novçrðot sprâdzienbîstamas vides sâkumu, \ t- aizdegðanâs novçrðana iepriekð minçtajâ atmosfçra,- samazinot raduðâs sprâdziena kaitîgo ietekmi.Dokumentâ darba devçjam ir pienâkums reìistrçt visus apdraudçjumu izraisoðo ierîèu pârbaudes un uzturçðanas darbus. Tajâ definçts veicamo piesardzîbas pasâkumu veids, ir jâprecizç risks un vietas, kur var notikt aizdegðanâs. Darbiniekam jâbût iepazîtam ar pilnu bîstamîbas zonu (0, 1, 2, 20, 21, 22. Piekïuve bîstamajai zonai ir îpaði jânorâda ar dzeltenu brîdinâjuma trijstûri, kur vidû ir melns EX. Darba devçjam ir jânosaka arî evakuâcijas veidi, un gadîjumâ, ja dzelzceïa novietne atrodas iekârtas telpâs, uzsverot bîstamîbas zonu, DZPW ir regulâri jâatjaunina.