Skarienekrana pirkstu nospiedumi

GASTRO POS ir programma, kas ïauj bezrûpîgiem un intuitîviem pârdoðanas apjomiem, kas attîstîti mazliet pârvietojoties caur skârienekrânu. Kâ ârkârtîgi interesanta sistçma gastronomijas tirgû, tas aizòem lielu atzinîbu no vadoðajiem restorânu vadîtâjiem. Tâs intuitîvais serviss piedalâs viesmîïu praksç, kâ arî veicina jaunu darbinieku apmâcîbu.

Pateicoties ïoti labajai, intuitîvai darbîbai, tai nav nepiecieðamas skaistas un ilgstoðas apmâcîbas, kâ arî ïoti praktiska metode, kâ izmantot skârienekrânu, kas ir saistîts ar plaðu funkciju klâstu, ïoti labi piemçrots tikai îsâs, vienîgâs telpâs, bet arî gastronomijâ.

https://ecuproduct.com/lv/varikosette-efektivs-risinajums-venu-venam-un-to-simptomiem/Varikosette Efektīvs risinājums vēnu vēnām un to simptomiem

Individuâla funkciju izvçlePateicoties daudziem darbiem un moduïiem, GASTRO POS ir ârkârtîgi jutîga sistçma, ko mçs paliksim tirgû. Atkarîbâ no vietas profila, vai tâ ir bârs, krogs vai pat restorâns, jûs varat pielâgot un personalizçt iespçjas, kas bûs vispiemçrotâkâs jûsu vajadzîbâm.

droðîbaIeejot cilvçkus programmâ, ievadot unikâlu kodu, pirkstu nospiedumu vai izmantojot magnçtisko karti, iespçjams pilnîbâ uzraudzît tâ darba laiku un iegûtos augïus. Atkarîbâ no amata, jûs varat arî iestatît opciju skatîjumu tâ, lai tas bûtu piemçrots personas tiesîbâm, piemçram, viesmîlis redz tikai pârdoðanu, menedþeris redz pârdoðanas un rçíinu piesûtîðanu, darba devçjs var piekïût opcijas cilvçkiem. GASTRO POS ïauj samazinât telpu zudumu un palielinât peïòu. Pos gastro programma atvieglo un apstrâdâ rçíinus gastronomijâ.

Programmas priekðrocîbas:

touchscreen atbalsts, ar daþiem klikðíiem;ekrâna pielâgoðana îpaðâm vajadzîbâm;rçíinu un pasûtîjumu kontrole;pârredzami izstrâdâts atkauloðanas ekrâns;attçla prezentâcija;viesmîïu apmetnes vienmçr;ietaupît darba laiku;nav grûti mainît çdienus;sadarbîba ar virtuvi;pasûtîjumu un rçíinu pârbaude;elastîga cenu veidoðana;noteikto atlaiþu kontrole;sadarbîba ar viesnîcu plâniem un instrumentiem îpaðiem uzdevumiem.