Slikta organizacija

http://lv.healthymode.eu/formexplode-strauja-muskulu-masas-palielinasanas/

Mûsdienu sezonâ, tâlejoði, uzòçmumi ir izgâjuði liela mçroga uzskaiti par nopietnâm kïûdâm visâ reìionâ. Uzòçmumu vadîba, ðîs kïûdas mçìinâja paslçpties, kas viesîbu vidû izraisîtu aizrautîbu un saðutumu.Sakarâ ar grâmatvedîbas kïûdâm viòi nesaòçma samaksu par novembra mçnesi, un janvârî viòi saòems kompensâciju.

Tas ir nepieòemami, es neuzskata pârâk daudz, lai nopirktu karpu ... Es nedomâju pârâk daudz par to, kâ organizçt Ziemassvçtku grupâ mûsu laikraksta þurnâlistam vienîgi no darbiniekiem.Fakts, ka novembrî viena uzòçmuma vadîtâji solîja mûsu viesiem biïetes uz lielo, kas aizòema lîdz 20% no vidçjâs mçneðalgas, palielina uguns. Ar ðiem vârdiem balstoties, darbinieki mçnesî katru mçnesi vairâk un vairâk mçăinâjâm, cenðoties sasniegt savus mçrëus, pateicoties kuriem uzĦçmums ir nopelnîjis par 5% lielâku peĜĦu nekâ pagâjuðajâ mçnesî.Tomçr solîjumu saòemt kuponus darîja ...Tas nav atseviðís gadîjums Polijas pasaules kvadrâtâ, bet pavisam nesen. Daþi darbinieki ir tiesîgi aizstâvçt savas atïaujas uz juridisko ielu un pieprasît kompensâciju paðreizçjâ padomç. Viòi neredz savu ceïu nekâ "gatavojas karam" ar sabiedrîbu, kas ir maksâtnespçjîga.Ko jûs tomçr darât, lai novçrstu ðo kïûdas veidu perspektîvâ? Optima grâmatvedîbas programma var bût efektîva ðim mçríim. Tad ir plâns, kas novietots uz datoriem, ne tikai grâmatveþiem, bet arî direktoriem. Viòð nopirks, lai plânotu visas pieaugoðâs investîcijas un samazinâtu pastâvoðo risku. Turklât ideja, pateicoties iebûvçtajâm zinâmajâm datubâzçm un tieðsaistes pârskatiem, pastâvîgi optimizç visu to cilvçku darbîbu, kuri viòus izturas. Vajadzîbas gadîjumâ tas var precizçt, ka pârskaitîjumi ir veikti nepareiziem kontu numuriem. Tas ir pârveidots, lai atgâdinâtu jums par to, kas jau notiks, lai apstâdinâtu uzlikto grafiku.Ðî programma pastâv Rietumeiropâ, kur tâ ir ieguvusi lielu skaitu atbalstîtâju. Pateicoties datiem, ko uzglabâ ik pçc desmit sekundçm, tas patiesîbâ ir bezatteices, mçs nezaudçsim mûsu darbîbas rezultâtus, pat ja mçs tikko izslçgtu elektroenerìiju.