Starptautiskas attiecibas starp poliju un krieviju

Starptautiskie kontakti ir ârkârtîgi izplatîti globalizâcijas laikmetâ. Jauni izgudrojumi transporta un sakaru jomâ ievçrojami saîsinâja attâlumu starp valstîm un pat kontinentiem. Tagad saòçmçjs saòem vçstuli pçc daþâm dienâm, nevis pçc daþiem mçneðiem, kad tas bija agrâk. Jûs vienmçr varat zvanît kâdam un pieslçgties tieði. Ceïojums uz nâkamo pasaules galu ir pagâjis, bet tikai daþas stundas ar lidmaðînu. Mûsdienâs attâlâs valstîs mçs varam izvçlçties roku un pateicoties plaðsaziòas lîdzekïiem - presei, televîzijai, internetam.

Ir bijuðas daudzas daþâdas sadarbîbas versijas. Ârzemju braucieni kïuva âtrâki un pieejamâki, tâdçjâdi arî daudz bieþâk. Paðlaik jûs varat viegli nokïût citâ kontinentâ, kur jaunâ mâksla ir arî oriìinâla. Tikai lidmaðînas biïeti var izkraut arî Âzijâ, Âfrikâ vai attâlâ salâ. Ir minçta arî politiskâ situâcija pasaulç. Pçc Ðengenas zonas ievieðanas lielâkâ daïa Eiropas Savienîbas robeþu tika atcelta, un katrs pilsçtas pilsonis var droði ceïot starp valstîm.

Intensîviem daudzkultûru kontaktiem ir nepiecieðama atbilstoða sagatavoðanâs. Uzòçmums, kas plâno iegâdâties jaunus ârzemju tirgus, daudz pieòems pçc atbilstoða brokera apstiprinâjuma, kurð precîzi prezentçs piedâvâto piedâvâjumu. Tulkojums ðodienas piemçrâ ir ârkârtîgi daiïrunîgs. Polijas uzòçmums, kam palîdz tulks, var iegût starptautiskos tirgus, kas tieði nonâk ieinteresçtajâm pusçm. Japâòu automobiïu kompânijas pârstâvju vizîte mûsu rûpnîcâ ievçrojami pieaugs tulka klâtbûtnç. Bez tulka politiskâs sanâksmes un starptautiskâs sanâksmes nevarçja notikt. Personas, kas var dot konkrçtu kultûru, klâtbûtne var novçrst neveiksmes un neskaidrîbas. Tas ir unikâls lielâs sarunâs, kur daþreiz mazas detaïas var lemt par darîjumu.