Strada eehu tulkotajam

Ïoti bieþi gadâs, ka mçs esam biznesa virzienos, vai citi ar sievietçm, kas nezina vietçjo stilu. Kas ir vçl sliktâk, mçs nezinâm viòu valodu, un mçs neatceramies vienu lietu, ar kuru viòi varçtu sazinâties. Un tad vienîgais praktiskais risinâjums ir nolîgt tulku.

Vai visi mâcâs?Protams, ne. Ja mums ðíiet, ka katrs no tiem, kas ierodas, lai mçs satiktos ar mums, lai apmierinâtu savas vajadzîbas, ir nepareizi. Faktiski mutiskie un rakstiskie darbi tulki atðíiras. Un ðî sistçma neattiecas tikai uz to, ka tâs paðlaik nodarbojas ar noteiktu tulkojuma veidu. Tas ir svarîgi ðeit, un tam ir tiesîbas. Lai bûtu tulks, jums ir jânoðíir daudzas priekðrocîbas, kas tulkotâjam nav jâzina. Tie ir vienâdi: spçks stresa, perfekta dikcija, labs îstermiòa viedoklis. Bez ðîm lapâm ir nepareizi veikt îpaðu interpretâciju. Tulkotâjam tâs jâizmanto.

Tulkotâjs ceïâJa mçs zinâm, ka tulkotâjs mums ir noderîgs, kas bûs ðajâ laika posmâ, vienkârði un efektîvi kontrolçs mûs un izpildîs tulkojumus otrajos apstâkïos, ne tikai konferenèu telpâs, bet tâpat kâ restorânâ pusdienâs vai biznesa vakariòâs, mums ir jâievieð secîga apmâcîba . Otrs interpretâcijas veids prasa specializçtu aprîkojumu, tâpçc tas izzûd. Tajâ paðâ laikâ pçc tulkotâja prasmçm un precîzas klâtbûtnes nepârtraukta tulkoðana nav nepiecieðama. Ðâds tulkotâjs vçlas veidot savu lomu visur, papildus automaðînâ vai vilcienâ darba brauciena laikâ. Tâtad tas ir ïoti mobils, kas nozîmç, ka ir atvçrta atbilde uz klientu, kas vienmçr ir klubâ, lietâm, joprojâm darot kaut ko.

Tulkotâjs, kas vada mûsu klientu, atceras veidu, kâdâ viòi izskatâs. Tâ ir tâs saòçmçja vitrîna, un tâ nevar negatîvi ietekmçt tâ izskatu. Ne tikai lieliski paskaidro, bet arî perfekti.