Tabu priekdmets ir aizliegts

Symfonia Finanse i Ksiægowoúã ir pareizais lîdzeklis, lai pârvaldîtu to uzòçmumu uzskaiti, kuriem ir papildu biznesa profils. Ðî ir ideja, kas optimizçs to cilvçku darbu, kuri pievçrðas finansçjumam mazos un vidçjos uzòçmumos.

WorminWormin - Dabīgs ierocis pret parazītiem!

Programmas mçríis ir saglabât èetrus ierakstu veidus: grâmatvedîbas uzskaiti, PVN uzskaiti, nodokïu datu ierakstus un norçíinu ierakstus. Tas ïauj visiem bût ekonomiskiem datiem tajâ paðâ vietâ, vienlaikus nodroðinot datu integritâti un droðîbu.Programma, izòemot saimniecisko notikumu reìistru, ïauj jums pasûtît elektronisko pârveduma pasûtîjumu, izdrukât projektâ sagatavotos pârskatus, kâ arî prezentçt iespçjas diagrammu situâcijâ. Papildus grâmatvedîbas likumâ noteiktajiem standarta ziòojumiem programma ïauj automâtiski izveidot jau iepriekð definçtus pârskatus, tâdçjâdi sniedzot daudz padziïinâtu analîzi par uzòçmuma paðreizçjo ekonomisko situâciju.Symfonia Finanse i Ksiægowoúã turpina PVN un nodokïu uzskaites automâtisku uzturçðanu, kâ arî likuma par preèu un pakalpojumu nodokli prasîbas. Programma ïauj jums izveidot un izdrukât PVN deklarâcijas, pamatojoties uz PVN reìistra informâciju.Programmas “Nulles” norçíini atvieglo uzòçmuma vârdu un debitoru parâdu pârvaldîbu. Programma ïauj drukât uzvednes, ievadît procentus un ìenerçt bilances apstiprinâjumus. Tâpat bûs viegli prezentçt norçíinu stâvokli konkrçtâ laika periodâ.Izmantojot programmatûru Symfonia Finanse i Ksiægowoúã, mçs varam dzîvot ar vienu saglabâto datu droðîbu. Ðî metode ir ideâli piemçrota ekonomisko iespçju reìistrçðanai un apstrâdei, tâdçjâdi veidojot vienu ideâlu finanðu informâcijas avotu, kas nepiecieðams ziòojumu sagatavoðanai. Izvçloties izmantot programmu, iegûstam spçju saskaòot to ar Polijas pieprasîjumiem un tâdçjâdi viegli îstenot uzòçmuma izveidoto grâmatvedîbas politiku.