Titana plastmasas apstrade

Paðlaik metalurìija ir joma, kas ierobeþo ne tikai plastmasas veidoðanas procesus un lietuves, bet arî makroekonomikas grupu izpçti. Modernâ iekârtâ testus parasti veic ar metallogrâfiskiem mikroskopiem.

Mikroskopija ir kaut kas pirms simts gadiem. Un tikai, atkarîbâ no nesenajiem, metalurìijâ ir izmantotas daþâdas mikroskopu metodes. Mûsdienâs tie ir nepiecieðami grâmatas ar inþeniertehniskajiem lîdzekïiem laikâ. Mûsdienâs vispopulârâkie ir metallogrâfiskie mikroskopi, kurus cita starpâ iegûst, meklçjot metâla defektus vai to sasniegumus. Tâdçjâdi ir attçlveidoðanas metode, kas tiek veikta uz necaurspîdîgiem paraugiem. Metalogrâfiskie mikroskopi cita starpâ ietver elektronu mikroskopus, kas seko atomu stâvokïa un gaismas mikroskopu struktûrai, ko raksturo mazâks palielinâjums. Novçrojumi, kas veikti, izmantojot ðos instrumentus, ir ârkârtîgi svarîgi, jo pateicoties tam, mçs varam atrast jaunu materiâla veidu mikrokrâsa, t.i., to sâkumu. Ir iespçjams arî aprçíinât fâzes ieguldîjumu un precîzu atseviðíu fâþu noteikðanu. Pateicoties tam, mçs varam noteikt arî ieslçgumu skaitu un veidu, kâ arî daudzus daþâdus svarîgus elementus no metalurìijas skatiem. Piemçram, bieþi vien jaunizveidotâ materiâla mikroskopiskie novçrojumi ïauj reâli novçrot materiâla struktûru, pateicoties kuram mçs varam izvairîties no daudzâm nevçlamâm kïûmçm.

Metalogrâfisko mikroskopu izmantoðana ir ârkârtîgi svarîga, jo pateicoties tam mçs varam âtri noteikt materiâla defektus. Bet ir vçrts, ka ðâda veida mçbeïu serviss ir grûti. No paðreizçjâ testa faktora to drîkst veikt tikai kvalificçtas personas.