Udens tvaika modelis

Ûdens tvaiki ir bieþi lietotais ugunsdzçðanas lîdzeklis. To izmanto tikai slçgtâs telpâs ar mazu kubikâtu. Tvaika izmantoðana, lai dzçstu uz augstâm virsmâm, nedod vçlamos rezultâtus. Tvaikam ir ierobeþots labs svars arî atklâtâ telpâ, nesasniedz pareizu ugunsdzçðanas aparâta koncentrâciju.

Telpâs, kuru tilpums nepârsniedz 500-520 m3, ieteicams izmantot tvaiku. Tâpçc tâm jâbût noslçgtâm telpâm. Jebkuras noplûdes samazinâs tvaika slâpçðanas efektivitâti.Visbieþâk ûdens tvaiku izmanto, lai nodzçstu ugunsgrçkus, kas var stâvçt koka þâvçðanas telpâs, uzliesmojoðu materiâlu glabâtuvçs, uz kuìiem, naftas produktu sûknçðanâ, interjeros ar vulkanizâcijas katliem vai rektifikâcijas kolonnâm.Tvaiku kâ ugunsdzçðanas lîdzekli var izmantot, lai nodzçstu cietus íermeòus, kas noteiktâ temperatûras apstâkïos nereaìç ar ûdeni. Ugunsgrçka dzçðanai nav lietderîgi izmantot tvaiku, ja sadedzinâðanas materiâli tiks iznîcinâti.Ûdens tvaiku izmantoðana ugunsgrçka dzçðanai izraisa skâbekïa koncentrâcijas samazinâðanos lîdz lîmenim, kurâ smçíçðanas process ir sareþìîts. Tvaiks iztvaiko degoðas gâzes degðanas virsmâ.Visefektîvâkais un droðâkais ir ugunsgrçku dzçðana ar piesâtinâtu tvaiku, kas tiek piegâdâta ar spiedienu no 6 lîdz pat 8 atmosfçrâm.Tvaiks kâ ugunsdzçsîbas lîdzeklis var bût praktisks tikai esoðajâs telpâs, kas ir pârliecinâtas, ka darbinieki tajos nepiedalâs. No plaðâ ugunsdzçðanas spiediena viedokïa pâris varçja radît lielu veselîbu un pat bût cilvçks.