Uzocmuma finandu plana modelis

Symfonia programma ir pakete, kas palîdz pârvaldît saspringtos un mazos uzòçmumos. Tâ ir pirmâ poïu integrçtâ pakete, kas tika izveidota îpaði WindowsTM videi. Programmatûra piedalâs uzòçmuma vadîðanâ pastâvîgajâ darbâ ierakstu un ekonomisko notikumu apkalpoðanas bûtîbâ.

https://neoproduct.eu/lv/fresh-fingers-efektivs-risinajums-pret-pedu-plaukstu-locitavu/

Finanðu un grâmatvedîbas modulis atbalsta svarîgâkâs grâmatvedîbas operâcijas (dokumentu rezervçðana, bilances, norçíini. Finanðu analîzes modulis uzskata, ka uzdevums ir atbalstît uzòçmuma finanðu un ekonomikas departamenta darbu.Pamatlîdzekïu lietoðana atvieglo pamatlîdzekïu, nemateriâlo un juridisko vçrtîbu uzskaiti un uzskaiti. HR modulis un algas ir cilvçku darba un datu pârvaldîba. Pateicoties tiem, ir viegli aprçíinât algas, saglabât darba laika uzskaiti utt. Viòð dziedina, ejot prom no ASV un ZUS. Savukârt algas modulis ietver daþâdas atalgojuma metodes - rada algas un ziòojumus. Viòð arî izdrukâ pârskaitîjumu apstiprinâjumu.Handel lietojumprogramma darbojas kâ pârdoðanas un inventâra pârvaldîba (inventâra uzskaite. Pateicoties tam, ir iespçja izsniegt noliktavu dokumentus, pârdot, iegâdâties utt. Tas ir nepiecieðams uzòçmumiem ar vairâkâm filiâlçm, arî kopâ ar printeriem un kases aparâtiem. Rçíinu modulis tiek izmantots pârdoðanas un pârdoðanas jomâs. Tas ïauj izsniegt tirdzniecîbas dokumentus (rçíinus, rçíinus. Strâdâ ar fiskâlajiem printeriem.Mazo grâmatvedîbas moduli izveidoja uzòçmumiem, kas pârvalda vienkârðotu uzskaiti. Tas ïauj ierakstît un apkalpot norçíinus ar ZUS (sadarbojas ar programmu Pùatnik. Tas ïauj viòam norçíinâties ar nosaukumiem un darbiniekiem. Tas nepieredzçti veicina rentabilitâtes analîzi.