Vakuuma iepakodanas konteineri

Katru gadu Polijâ simtiem tonnu pârtikas tiek izðíiesti gan veikaliem, gan privâtâm sievietçm. Katrai ìimenei ir aptuveni piecdesmit zloti. Pârtikas vakuuma iepakojums ir efektîva pieeja.

https://bio-x24.eu/lv/

Vakuuma pârtikas iepakojuma iegâdes izmaksas ir no vairâkiem desmiti lîdz aptuveni pusotram tûkstoðam, atkarîbâ no raþotâja un tâ vçrtîbas. Iegâdes izdevumi ir diezgan viegli samaksâjami, jo mçs maksâsim mazâk pârtikas. Çdiens ir îpaði çrts lietoðanai. Viss process attiecas uz plçves vienas puses savienojumu, tad produkts ir jâievieto, kam seko metinâðana no atlikuðâs daïas, vienlaicîgi sûknçjot gaisu ar iekârtâ esoðajiem sûkòiem. Mûsdienu tehnoloìijâs folija ideâli sasniedz iepakoto produktu, kamçr tâ ir hermçtiski noslçgta.Vakuuma iepakojums ïaus pagarinât piemçrotîbu pârtikai, atkarîbâ no produktiem, no trim lîdz piecâm reizçm, un uzglabât to ledusskapî vai saldçtavâ vçl ilgâk. Ðâds pârtikas iepakojums ir lielisks pasâkums jebkura veida kempingam, kur nav saskares ar ledusskapi, vai tas ir ierobeþots. Pateicoties ðai tehnoloìijai, pârtika ilgstoði paliek svaiga, tâs apetîte un garða, vai uzturvçrtîba, un tie nemainâs. Pârtika saglabâ pietiekamu mitrumu un uzglabâ saldçtavâ, tai nav atïauts iesaldçt. Vakuuma iepakojums, aizsargâ pret baktçrijâm un pelçjumu, vienmçr atcerieties rûpîgi nomazgât rokas pirms izstrâdâjuma apstrâdes, vai uzlikt cimdus, lai novçrstu mikrobu iekïûðanu pârtikâ.Ðî tehnoloìija arî ïauj jums ierobeþot gaïas marinçðanas laiku lîdz aptuveni divdesmit minûtçm, tas ir pçdçjais lielais laika ietaupîjums, un tas ïauj âtri pagatavot çdienu, piemçram, negaidîtus viesus. Jûs varat burtiski iepakot visu: zaïo un kûpinâto zivju, gaïas, gatavo çdienu utt.