Varda nozimes datorizacija

Datori jau vairâkus gadu desmitus darbojas nepârtraukti. Tajâ paðâ laikâ pastâvîgi mainâs to programmatûra un vide, kurâs projektus var îstenot daudzâs lielâs valodâs. Pçdçjâs desmitgades attîstîbâ mçs varam novçrot ðîs tehnoloìijas daïas îpaðo attîstîbu. No pierâdîjumiem parâdâs integrçtas informâcijas sistçmas. Turpmâk mçs aprakstâm, kas ir arî tâs galvenâs priekðrocîbas.

Iepriekð minçtais termins ietver IT sistçmas, kas atbalsta vadîbu. Plus, ka tie ir izveidoti modulârâ vai visaptveroðâ veidâ, to var izmantot arî katrs vadîbas departaments. Integrçta IT sistçma ir îpaði attîstîta ðâdu sistçmu kategorija no cilvçkiem, kuriem ir vçrtîba, lai palîdzçtu valdît uzòçmumos vai darbos. Svarîgs uzdevums, kas viòam ir, ir datu apmaiòas automatizâcija starp daþâdiem uzòçmumu dienestiem, kas ir jâuztur. Tâ ir arî informâcijas pârraides uzlaboðana starp viòu un citâm vienîbâm. Tie var bût otrie uzòçmumi no vides, piemçram, bankas vai nodokïu biroji.Integrçto IT sistçmu galvenâs priekðrocîbas ir: enerìija funkcionâlai sareþìîtîbai, efektîvai datu integrâcijai, ievçrojama funkcionâla elastîba un atvçrtîba. Ðeit jâatzîmç, ka tie ir ïoti progresîvi tehniskâ un materiâlâ ziòâ.Ðîs sistçmas, neskatoties uz to labo lietojamîbu, joprojâm neapstâjas ar apmâcîbu un piedâvâ vairâkus galvenos attîstîbas virzienus. Dzert no viòiem ir plaðâks biznesa pakalpojumu klâsts.Pirmâ attîstîbas tendence ir vçlme pçc uzòçmuma resursiem. Ðajâ formâ mçs definçjam sistçmas, kas atbalsta uzòçmuma pieejamos resursus vai uzòçmumu grupas sadarbîbu. Tas tiek darîts, uzkrâjot neskaitâmus informâcijas apjomus, kas ïauj tiem veikt vçlamâs operâcijas.Vçl viens no tiem bûs klientu attiecîbu vadîba, t.i., procedûru un instrumentu kopums, ko nopietns cilvçks saskaras ar patçrçtâju.Tâpçc es domâju, ka integrçto informâcijas sistçmu raksturojums sâkumâ ir pietiekami.