Vides kontrole

Flexa Plus NewFlexa Plus New. Zāles pret locītavu slimībām

Finanðu kontrole ir neatòemama sastâvdaïa kontrolç cietâ uzòçmumâ. Kontrole ir finanðu metoþu pieprasîjuma noteikðana, uzòçmuma finansçðanas metoþu rentabilitâte, izmaksas un peïòa, kâ arî ekonomiskâ likviditâte un kapitâla ieguldîjumu efektivitâtes novçrtçjums.

Kontroli var iedalît trîs posmos:- plânoðana,- îstenoðana, \ t- kontrole.

Pirmo reizi kontrolçðana tika izmantota trîsdesmitajos gados ASV. Viòð skâra veco kontinentu, galvenokârt pateicoties Vâcijas uzòçmumiem. Mçs esam novçrojuði tâs sistemâtisko attîstîbu kopð 1950. gadiem. Vispirms viòð ieradâs tuvâkajâ valstî, pateicoties starptautisko korporâciju filiâlei, lai gan vçl populârâks pasâkums un vidçjie uzòçmumi, daþreiz pat ne visai apzinâti, sâk ieviest kontroles instrumentus. Jûs varat viegli pârbaudît, vai, kontrolçjot, mçs varam uzòemties vadîbu, kur ðie aspekti parâdâs:

- decentralizçta vadîbas sistçma uzòçmumâ, \ t- pastâv mçrítiecîgs uzòçmums, lai iegûtu labi definçtus mçríus,- Ir ieviesta motivâcijas sistçma, kas ietver uzòçmuma efektîvâku darbîbu,- tiek îstenota vadîbas grâmatvedîba, kuras rezultâtâ tiek pieòemti racionâli finanðu lçmumi;- labi pârvaldîta informâcijas vâkðanas sistçma, \ t

Finanðu kontroles principu ievieðana uzòçmumâ automâtiski liek dzelzceïam strâdât. Tiek koriìçta organizatoriskâ vienîba, finanðu norçíinu sistçma un dokumentu plûsma uzòçmumâ. Pienâcîga finanðu kontrole nav iespçjama bez atbilstoðâm IT programmâm. Finanðu kontrole îpaðu uzsvaru liek uz efektîvu uzòçmuma vadîbu, kas nav gadîjumâ, ja mçs veicam vadîbas uzskaiti.