Vienreizcjs lauksaimnieks un cita saimnieciska darbiba

Pienâkums glabât ierakstus, izmantojot elektronisko ierîci, finanðu fonda situâcijâ divdesmit septîtajâ gadâ, attieksies uz visiem uzòçmçjiem, kas veic ekonomisko kampaòu un piedâvâ mûsu efektîvu palîdzîbu uzòçmumiem, kuriem nav reìistrçtas finanðu darbîbas, un vienreizçjiem maksâjumiem. Dzelzceïi fiskâlajâs valûtâs tiek piegâdâti pakâpeniski.

http://lv.healthymode.eu/kankusta-duo-labs-un-lets-lidzeklis-novajesanu/Kankusta Duo. Labs un lēts līdzeklis novājēšanu

Piecpadsmitâ gada piecdesmitajâ gadâ likumdevçjs atcçla uzòçmçju fotogrâfiju no pienâkuma glabât elektroniskus dokumentus par vienîbâm, kuru vidû viòð pamanîja ievçrojamus noteikumu pârkâpumus. Ðie pârkâpumi galvenokârt bija saistîti ar kampaòas faktiskâ apgrozîjuma nepietiekamu novçrtçðanu, lai tâ ietilptu divdesmit tûkstoðu apgrozîjuma robeþâs, kuru panâkumi netika izpildîti, ja netika izpildîts pienâkums glabât laimes un palîdzîbas uzskaiti, izmantojot kases aparâtu un apmaksâjot ieòçmumus. Nozares, kuras visbieþâk ievçrojis ðo pârkâpumu standartu, saskaòâ ar Finanðu ministrijas datiem bija automaðînu metodes, transportlîdzekïu diagnostikas stacijas, ârsti, zobârsti, frizieri un çdnîcas, kas tika veiktas izglîtîbas iestâþu laukos un caur ðîm pârvaldîtajâm pozîcijâm. Likumdevçjs arî apgalvo, ka visu uzòçmçjdarbîbas vienîbu, kas sniedz pakalpojumus patçrçtâjiem, kuriem nav reìistrçtas uzòçmçjdarbîbas, un vienreizçju lauksaimnieku apgrozîjuma reìistrçðana bûs liels solis, lai palielinâtu pârredzamîbu un pievilcîbu tirgû, kâ arî ïautu vieglâk un populârâk îstenot viòu tiesîbas patçrçtâju tiesâ. Kopâ ar minçtâs regulas ceturto pantu uzòçmumiem, kas sniedz pakalpojumus riepu, testu un tehnisko pârbauþu nomaiòai un nodokïu konsultantiem, frizieriem un kosmetologiem, bija pienâkums âtri uzstâdît kases aparâtu kopâ ar 2000. gada janvâra pirmo septiòpadsmito gadu. Ðâdos gadîjumos uzòçmçji, uz kuriem neattiecas speciâlie noteikumi, ir laiks, kas ir divus mçneðus no brîþa, kad kases aparâta uzstâdîðanai ir pârsniegts divdesmit tûkstoðu preèu limits.