Zelmer majas putekisuccjs

FitoSpray

Gandrîz katrâ mâjâ tiek izvçlçts putekïsûcçjs. Pârtikas, drupatas vai dzîvnieku kaþokâdas atliekas joprojâm krît uz grîdas, un putekïu slânis ir stingri iestrâdâts visâs vietâs. Tas ir îpaði vçrtîgs, lai nodroðinâtu pareizu tîrîbas lîmeni. Nepârtrauktas tîrîðanas nepiecieðamîba liek mums novçrtçt moderno ierîci, kas ir obligâta mûsdienâs.

Papildus parastajiem mâjas putekïsûcçjiem tirgû netiek aplûkoti ne mazâk pievilcîgi veidi. Rûpnieciskais putekïsûcçjs ir îpaði ieinteresçts. Putekïu nosûcçji ir ierîce, kas ir paredzçta novietoðanai augstos apstâkïos. Putekïu sûcçjs ir ïoti piemçrots lielu objektu, piemçram, noliktavu, raþotòu un rûpnîcu, tîrîðanai. Tie ir pieejami un paredzçti jauna veida bûvniecîbai. Tie ïaus Jums atbrîvoties no kaitîgiem putekïiem, atlikuðajiem atkritumiem, loksnçm vai atlikumiem pçc atjaunoðanas.Lai gan ekonomiskie putekïsûcçji nav tik plaði aprîkoti kâ parastie putekïsûcçji, katram no tiem ir pienâcîgi izvçlçti piederumi, lai tie bûtu labi darbinâmi sareþìîtos apstâkïos. Tâpçc ir vissvarîgâkais ieguvums, ka viòi var arî darboties slapjâ un sausâ veidâ.Ja mçs sapòojam par lçmumu iegâdâties rûpniecisko putekïsûcçju, vispirms ir jâdomâ, kâdçï mçs to izmantosim visbieþâk. Ir cita veida putekïsûcçji; no paðreizçjâs sistçmas, kurâ mçs to piemçrosim, mçs vçlamies, kuru mçs to piemçrosim. Svarîgâkais atlases kritçrijs ir daudz dzinçju. Bûtu labâk atrast visus motorus, kas ir izveidoti datu putekïu sûcçjos, lai tos parasti izmantotu mâjsaimniecîbâ. Ðâdam daudzumam vajadzçtu bût robeþâs no 1200 lîdz 1600 W. Rûpnieciskais putekïsûcçjs ar sliktâku dzinçju nedarbosies labi.Pirms iegâdâties izvçlçto putekïsûcçju, jums ir jâpârbauda. Jums par to ir jâsniedz atzinums, vai tas ir lietderîgi lietoðanâ, kas ir putekïsûcçju darba diapazons un cik skaïð darbojas. Ir vçrts pievçrst uzmanîbu arî paðreizçjam, kad iekârta ir piepildîta. Labs ekonomiskais putekïsûcçjs tiek gatavots no bagâtîgiem, izturîgiem izstrâdâjumiem, un tas ir spçcîgs arî attiecîbâ uz kopçjo mehânisko bojâjumu.